S tímto programem jsem v roce 2012 dostal Vaši důvěru. Stále jej prosazuji a budu v tom pokračovat i nadále.

Občan a region

Jsem lidsky i občansky svázán s místem, kde žiji. S krajinou jižních Čech, s lidskou mentalitou, s nesmírným bohatstvím přírody, ale i s prací našich předků, kteří nám toto vše přenechali jako odkaz k uchování a rozvíjení.

Vnímání našeho kraje a potřeb jeho obyvatel nemůže být zbaveno sociální citlivosti. Respektování stáří, které se bohužel dostalo spíše na okraj naší péče, musíme umět začlenit do života společnosti jako jednu z priorit. Stáří důstojné a nezbavené radosti. Stáří neizolované od běžného života, ale bez mnoha lapálií, které jsou na hranici sil našich starších občanů.

Jako občan se cítím součástí evropského civilizačního prostoru a z hlediska historického, kulturního, ale i bezpečnostního, podporuji integritu Evropy. Jako představitel velké kulturní instituce se snažím vytvářet a obnovovat duchovní mosty s našimi nejbližšími sousedy. Odtud pramení i má podpora velké provázanosti evropského prostoru. Ovšem s kritickou výhradou ke složité institucionální byrokracii, komplikovanému a finančně náročnému přerozdělování finančních zdrojů a v neposlední řadě i neoprávněnému zasahování do jemných struktur všedního života občanů různých regionů. Zde je však prostor pro politiky, aby vnímali potřeby daného místa a lidem toho daného místa pomáhali, aby napomáhali tam, kde selhávají buď jednotliví úředníci či instituce, a občané měli v daném politikovi záruku ochrany svých zákonných práv.

Jako občan jsem se snažil vnímat i svou zodpovědnost obecně. Nechci připomínat své postoje k různým událostem, ale v neposlední řadě právě odmítání klientelismu, arogance určitých politicko-podnikatelských struktur vůči právnímu státu, a tedy občanovi mě přiměla k zapojení se do hnutí Občané pro Budějovice a do komunálních voleb v roce 2010. Právě mravní a právní bída dnešní české společnosti je jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl nabídnout svou osobnost a své schopnosti pro volby do senátu.

 • senioři a důstojný život

 • podpora protikorupčních opatření

 • podpora rozvíjení možností aktivního trávení volného času

 • ochrana životního prostředí

 • nezvyšovat DPH pro knihy

Vzdělání

Má pedagogická činnost souvisí se získáním množství kontaktů s výjimečnými osobnostmi. Tuto výhodu, kterou mi poskytla má umělecká i manažerská profese, jsem chtěl zprostředkovat především mladým lidem, neboť zlepšení života společnosti v její mravní a duchovní dimenzi je úzce závislé na kvalitě vzdělání a v neposlední řadě na možnosti mít vzory a příklady, které jsou hodny následování.

Proto jsem koncem devadesátých let založil s několika přáteli společnost Grados CB, která začala pořádat přednášky, vzdělávací programy a to s výrazným nekomerčním zaměřením. Byla to nabídka mladým lidem, postupně i veřejnosti. Součástí těchto snah se stalo i založení prvního Studentského univerzitního divadla v České republice pod názvem SUD v roce 2002. Tyto aktivity se provazovaly s mou externí výukou na pedagogické, filozofické a teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Zároveň jsem v roce 2006 pokračoval ve vlastním studiu na katedře teorie a kritiky na DAMU v Praze jako doktorand. Doktorské studium jsem ukončil počátkem roku 2012 složením státní zkoušky a obhájením disertační práce na téma: „Může se stát regionální divadlo kulturním centrem?“ V roce 2013 vyšla tato práce také knižně.

Komunikaci se studenty, otevírání cest k duchovnímu poznání a kvalitnímu vzdělání vnímám jako jednu ze svých životních priorit, kterou budu dále rozvíjet i bez ohledu na mou další budoucnost v politice. Rád bych pomáhal otvírat prostor pro výraznou podporu ve vytváření možností pracovních příležitostí absolventů vysokých škol, které by bránily odchodu vzdělaných lidí z našeho regionu. Proto i jako představitel velkého regionální divadla se snažím přivádět mladé lidi k setkáním s kvalitním uměním různých žánrů, aby umění mohli vnímat jako jeden z rozhodujících faktorů ovlivňujících kvalitu života, duchovního a mravního rozvoje každé osobnosti.

 • podpora prvního zaměstnání pro studenty

 • podpora volnočasových a vzdělávacích projektů organizovaných studenty

 • granty pro talenty

 • agentura pro vyhledávání pracovních příležitostí pro mladé lidi

 


 

Kultura

Svých profesních znalostí bych chtěl využít k zlepšení podmínek pro tvůrčí lidi, kteří se zabývají uměním nejen jako profesionálové, ale věnují se mu ve svém volném čase.

I proto jsem pomáhal s úspěšným oživením českobudějovického kulturního domu Slávie, který tolik let nebyl plnohodnotně využit, a chci tak přispět k jeho obnovení, aby mohl sloužit svou kulturní a společenskou nabídkou co nejširšímu spektru obyvatel Českobudějovicka.

Se znalostí kulturního zázemí i v okolních obcích bych chtěl napomoci k získání finančních prostředků na zlepšení technické vybavenosti kulturních sálů a místních knihoven či k jejich lepší využitelnosti.

Náš kraj je velmi bohatý na umělecké a lidové tradice. Tuto hřivnu je třeba ošetřovat, neboť se lehce a nenávratně ztrácí odkaz našich předků, o který oni pečovali, mnohdy s velkým úsilím. Nekonečný spor o otáčivé hlediště v Českém Krumlově a uchování původního geniálního nápadu, vzniklého v našem kraji, je jedním z mnoha příkladů. Právě Otáčivé hlediště a jeho úspěšné začlenění do letní mezinárodní kulturní nabídky přivádí mnoho turistů do našeho kraje a pomáhá tak jeho prosperitě.

 • zachování Otáčivého hlediště

 • oživení kulturního domu Slavie a další rozvoj infrastruktury ČB

 • získat investice do kulturních zařízení v obcích – kulturní domy a knihovny

 • podpora udržování lidových tradic – řemesel a zvyků, místní muzea nebo knihovny

Podnikání

Kultura a umělecké projekty jsou v mnoha místech Evropy silnou stránkou daných míst a regionů a vážou na sebe podnikání v oblasti cestovního ruchu a služeb. Vytváří spolu s krásnou přírodou jedinečné prostředí, které je velmi atraktivní pro návštěvníky daného místa, ale i výrazně zlepšuje kvalitu života místních občanů. Je to potencionální zdroj pracovních míst, inovativního myšlení, a tedy prostor pro úspěšné podnikání.

Podpora drobných živnostníků i velkých podniků je povinností. Vyřešení silniční a železniční dopravy není v moci jednoho politika, ale musí svými silami a podle svých možností k tomuto přispět.

 • podpora turistickému ruchu s využitím kulturních a uměleckých aktivit regionu a jeho tradic

 • podpora malého podnikání – model kooperujících měst a oblastí v turistickém ruchu a dalších služeb

 • podpora podnikání stávajících subjektů

 • podpora řešení dopravy – dálnice, regionální silnice, cyklostezky

 • kritický postoj ke stále stoupajícímu přenášení daňové zátěže na občany a podnikatelský sektor

 • transparentnost při zadávání veřejných zakázek